Regulamin – Serwis iPhone iPad Apple CTB POLAND

 

Regulamin wykonywania usług serwisowych

 

 1. Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia sprzętu wraz z ważną kartą gwarancyjną. W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez Zleceniodawcę. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji. Serwis CTB POLAND nie ponosi odpowiedzialności za nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 2. Zleceniodawca oświadcza, że zabezpieczył dane i obciąża go ryzyko ich zniszczenia.
 3. Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części.
 4. Umieszczona na dowodzie przyjęcie sprzętu do naprawy wstępna ocena rodzaju uszkodzenia i zakresu naprawy może ulec zmianie po diagnozie serwisu CTB POLAND.
 5. Istnieje możliwość wykrycia w serwisowanym sprzęcie wad nie zgłoszonych przez Zleceniodawcę, serwis CTB POLAND nie ponosi odpowiedzialności za wady nie zgłoszone.
 6. Podczas testów i diagnozy, uszkodzenie może postępować i ulec pogorszeniu (uszkodzone podzespoły mogą przestać funkcjonować ) lub mogą uszkodzić inne podzespoły w wyniku czego objawy uszkodzonego sprzętu mogą wyglądać inaczej.
 7. O zakończeniu naprawy i możliwości odbioru sprzętu, zmianie kwalifikacji naprawy, kosztach przekraczających limit naprawy – Zleceniodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.
 8. Nieodebranie sprzętu przez Zleceniodawcę, przez 3 miesiące od dnia zawiadomienia, oznacza iż Zleceniodawca z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 K.C. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 K.C., nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne serwis CTB POLAND.
 9. Opłaty za wykonane usługi przyjmowane są gotówką lub uznanym – potwierdzonym przelewem bankowym przed odbiorem sprzętu.
 10. W przypadku wykonania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane Zleceniodawcy wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone przy oddaniu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazane przez serwis CTB POLAND do recyclingu/utylizacji.
 11. Oddając sprzęt do diagnozy Zleceniodawca zezwala na ingerencje w diagnozowany sprzęt i zerwanie dotychczasowych plomb przez serwis CTB POLAND.
 12. Sprzęt zostanie zdiagnozowany pod kątem usterki podanej przez Zleceniodawcę.
 13. W chwili rezygnacji z naprawy koszt diagnozy wynosi 50 zł brutto. W przypadku gdy sprzęt był po próbach naprawy, nosi ślady ingerencji i wykryto w nim kilka niezależnych od siebie usterek koszt diagnozy w przypadku rezygnacji z naprawy wynosi 100 zł brutto.
 14. Sprzęt po upadkach, zalaniach i innych przypadkach losowych traktowany jest  jako sprzęt podwyższonego ryzyka. Serwis CTB POLAND nie gwarantuje, że sprzęt będzie się dało naprawić ani że w trakcie naprawy nie ujawnią się inne usterki. W wyżej wymienionych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu z objawami innymi niż w trakcie przyjęcia go do serwisu.

 

Gwarancja: Okres gwarancji w przypadku naprawy wynosi 3 miesiące dla części serwisowych (taśmy, ekrany dotykowe, baterie, itd), w przypadku usługi okres gwarancji wynosi 30 dni. Gwarancją nie jest objęte oprogramowanie.